K7, 4 aukštas

K7-4a K7.1B10 K7.1B12 K7.2B11 K7.2B09